Finance

Finanční úřady, banky, peníze, burzy a tak..

Finanční úřad Liberec

Od • Sep 19th, 2008 • Kategorie: Finanční úřady

Číslo úřadu 192

Kontaktní spojení

Tř. 1. máje 97/25
46002 Liberec

Telefon
485 228 111

Fax
485 228 242

E-mail:
podatelna@lib.ul.ds.mfcr.cz

Agendy úřadu

 • Eviduje daně
 • Kontroluje dodržování povinností stanovených zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Obnovuje daňová řízení
 • Odpisuje daňový nedoplatek pro nedobytnost
 • Opravuje nebo ruší zřejmé omyly a nesrovnalosti u stanovené daně
 • Ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů
 • Pořizuje doslovné opisy nebo stejnopisy či výpisy nebo potvrzení ze spisového materiálu na žádost daňového subjektu
 • Poskytuje mezinárodní pomoc při správě daní
 • Povoluje daňovému dlužníkovi posečkání daně nebo její zaplacení ve splátkách
 • Pozastavuje činnost daňového subjektu, dochází-li u daňového subjektu k opakovanému porušení povinností nepeněžité povahy
 • Promíjí daňový nedoplatek
 • Provádí daňovou kontrolu
 • Provádí dokazování v daňovém řízení
 • Provádí kontroly dodržování povinností stanovených zákonem 136/1994 Sb.
 • Provádí místní šetření
 • Provádí vymáhání peněžitých pohledávek nebo úkony směřující k jejich vymáhání
 • Provádí vytýkací řízení
 • Provádí zapečetění výherního hracího přístroje, případně jiných herních zařízení při dočasném zastavení provozu
 • Prověřuje údaje sdělené daňovým subjektem při registraci
 • Předepisuje daňové nedoplatky a penále
 • Předvolává osobu, jejíž osobní účast v daňovém řízení je nutná
 • Přezkoumává daňová rozhodnutí
 • Přiděluje zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikační číslo a o provedené registraci mu vydává osvědčení
 • Přijímá dodatečné daňové přiznání nebo hlášení
 • Přijímá námitky daňového subjektu proti úkonu správce daně v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím
 • Přijímá od daňového subjektu oznámení o změně sídla nebo bydliště, popřípadě jiných změnách
 • Přijímá odvolání proti stanovení daňového základu a daně
 • Přijímá oznámení o zrušení registrace
 • Přijímá platby daní
 • Přijímá platby záloh na daň silniční
 • Přijímá platby záloh na daň z příjmů fyzickými osobami
 • Přijímá podání daňového přiznání nebo hlášení
 • Přijímá podání daňového subjektu
 • Přijímá podání přiznání k dani dědické
 • Přijímá podání přiznání k dani z nemovitostí
 • Přijímá podání přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přijímá podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přijímá podání řádných a mimořádných opravných prostředků
 • Přijímá potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty od žadatele o povolení loterie a jiné podobné hry
 • Přijímá přihlášky k registraci daňového subjektu
 • Přijímá reklamace daňového dlužníka proti postupu správce daně při placení a evidenci daně
 • Přijímá stížnosti poplatníka na postup plátce daně
 • Přijímá úhrady odvodu na státní dozor od provozovatele sázek
 • Přijímá vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů
 • Přijímá vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok
 • Přijímá žádosti daňového dlužníka o posečkání daně nebo její zaplacení ve splátkách
 • Přijímá žádosti o prodloužení lhůty k daňovému přiznání
 • Přijímá žádosti o prominutí daně
 • Přijímá žádosti o prominutí příslušenství daně
 • Přijímá žádosti o sdělení důvodu rozdílu mezi daní vyměřenou a přiznanou
 • Přijímá žádosti o sdělení výsledku vyměření daně
 • Přijímá žádosti o vrácení přeplatku daně
 • Rozhodnutím zřizuje zástavní právo k zajištění daňové pohledávky a jejího příslušenství
 • Rozhoduje o námitkách daňového subjektu proti úkonu správce daně v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím
 • Rozhoduje o odvolání proti stanovení daňového základu a daně
 • Rozhoduje o reklamacích daňového dlužníka proti postupu správce daně při placení a evidenci daně
 • Rozhoduje o stížnosti poplatníka na postup plátce daně
 • Rozhoduje, že výnos loterie nebo jiné podobné hry bude odveden do státního rozpočtu České republiky
 • Sděluje osobám, u nichž je vedena daňová exekuce, změnu místní příslušnosti a oznamuje nové číslo účtu u banky, kam budou zabavené prostředky nadále poukazovány
 • Sepisuje protokol o ústním jednání v daňovém řízení
 • Spravuje daně plátcovy pokladny
 • Spravuje daně, kde je předmětem zdanění nemovitost
 • Spravuje daně, kde je předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku
 • Stanovuje daně v případě nepodání daňového přiznání nebo hlášení
 • Stanovuje zálohy na daň
 • Stanovuje zástupce pro daňové řízení
 • Ukládá daňovému subjektu, aby vedl zvláštní záznamy, potřebné pro správné stanovení daňového základu
 • Ukládá pokuty tomu, kdo nesplní povinnost nepeněžité povahy vyplývající z daňového zákona
 • Ukládá pokuty za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o sázejících provozovateli loterií a jiných podobných her
 • Ukládá pokuty za provozování loterie, tomboly nebo jiné podobné hry bez povolení
 • Ukládá svědkovi nebo osobě přezvědné, aby se dostavil osobně k podání výpovědi k daňovému řízení
 • Určuje přiměřenou lhůtu pro některý úkon v daňovém řízení, není-li stanovena obecně závazným právním předpisem
 • Vybírá a vymáhá pokuty po účetní jednotce
 • Vybírá daně srážkou
 • Vydává a ruší rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků
 • Vydává rozhodnutí o daňovém řízení
 • Vydává souhlas o nakládání s jistotou provozovateli loterií a jiných podobných her
 • Vydává souhlas s ukončením činnosti daňového subjektu
 • Vydává zajišťovací příkaz
 • Vyhotovuje doklad o tom, že fyzická osoba nemá daňové nedoplatky
 • Vykonává daňové exekuce
 • Vykonává správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Vykonává státní dozor nad dodržováním zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • Vylučuje z daňového řízení zástupce
 • Vymáhá daňové nedoplatky
 • Vyměřuje daně
 • Vyzývá k plnění platební povinnosti u daňového nedoplatku
 • Zahajuje daňové řízení
 • Zastavuje daňové řízení
 • Zvyšuje vyměřenou daň, nebylo-li daňové přiznání nebo hlášení, nebo dodatečné daňové přiznání nebo hlášení o dani podáno včas

is
Email autora | Všechny příspěvky od

One Response »

 1. Prosím chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat? Zaplatil jsem několik stovek tisíc za něco, a ten dotyčný se vyhnul daňovém odvodu.Komu to mám nahlásit ? Děkuji

Zanechat komentář